De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de site zo goed mogelijk te laten functioneren en gebruikservaring te verhogen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze cookie policy

x
Scoor nu korting voor jezelf & je club

Spaar nu als lid van punten over je
aankopen bij Berden en sponsor daarmee jouw club!

Deze actie is helaas afgelopen.

Close

 

 

 

Algemene Voorwaarden Berden Clubactie

 

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden, hierna: ‘Algemene Voorwaarden’, zijn van toepassing op de samenwerking tussen Berden Fashion B.V., hierna: ‘Berden’, en verenigingen en de leden van deze verenigingen die zich als klant registreren bij Berden, hierna: ‘verenigingslid’.


 
Artikel 2: Sparen over aankopen
2.1 De vereniging meldt zich aan bij Berden en de samenwerking start zodra Berden een verenigingspagina voor de vereniging heeft opgemaakt en de vereniging haar gegevens heeft ingevuld. Door zich aan te melden verklaart de vereniging akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.2 De vereniging stuurt (nieuwe) leden een uitnodigingsmail met een link waarbij de verenigingsleden zich bij Berden kunnen registreren voor Berden Privilege.
2.3 De overeenkomst tot deelname aan het sparen voor de vereniging komt tot stand op het moment dat het verenigingslid zich via zijn/haar verenigingswebsite heeft ingeschreven voor Berden Privilege.
2.4 Wanneer een verenigingslid zich inschrijft wordt deze geacht kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn gegaan met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden van Berden Privilege. Https://www.berden-fashion.nl/privilege/voorwaarden
2.5 De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het informeren van haar (nieuwe) leden over de samenwerking en het doorsturen van de uitnodigingsmail met link.
2.6 Door zich via zijn/haar vereniging in te schrijven bij Berden spaart het verenigingslid over zijn/haar aankopen bij Berden punten voor zichzelf en sponsort daarnaast daarmee zijn/haar vereniging.
2.7 Telkens wanneer een verenigingslid bij Berden iets koopt en betaalt wordt er 3% van het aankoopbedrag gespaard voor de vereniging alsmede 3% als bonuspunten voor het verenigingslid zelf. Hoe het sparen met de Berden Privilege werkt staat beschreven op: Https://www.berden-fashion.nl/privilege/
2.8 Verenigingen krijgen het gespaarde bedrag eenmaal per jaar uitgekeerd, op een door Berden te bepalen moment.
2.9 Verenigingen zijn voor de uitbetaling van het spaartegoed zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adres- en bankgegevens.
2.10 Op de verenigingspagina kan op ieder moment het opgebouwde spaarbedrag worden ingezien.
2.11 Verenigingen hebben geen recht op rente op hun opgebouwde bedrag.
2.12 Berden is niet verantwoordelijk voor vertraagde of gemiste uitbetalingen die het gevolg zijn van factoren waarop Berden geen invloed heeft.

 

Artikel 3: Verenigingslid
3.1 Een verenigingslid kan zich per e-mailadres één keer registreren als verenigingslid voor Berden Privilege. Op die registratie zijn ook de Voorwaarden Berden Privilege https://www.berden-fashion.nl/over-ons/klantenkaart/voorwaarden-berden-klantenkaart.html van toepassing.
3.2 Een verenigingslid kan niet voor meerdere verenigingen tegelijk sparen.
3.3 Berden behoudt zich het recht voor om een verenigingslid te weigeren en/of te verwijderen wanneer het vermoeden bestaat dat een verenigingslid misbruik maakt van en/of betrokken is bij misbruik en/of fraude.

 

Artikel 4: Duur en beëindiging
4.1 Berden zal de vereniging jaarlijks een overzicht van de ingeschreven verenigingsleden toesturen, waarbij de vereniging binnen 30 dagen moet aangeven welke verenigingsleden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Hierna zullen deze verenigingsleden worden ontkoppeld van de vereniging en alleen nog zijn ingeschreven voor Berden Privilege.
Indien de vereniging binnen 30 dagen geen reactie geeft zullen alle leden worden ontkoppeld.
4.2 Berden en de vereniging gaan een samenwerking aan voor onbepaalde tijd en zowel de vereniging als Berden kan te allen tijde de samenwerking zonder opgaaf van reden beëindigen.
4.3 Indien de samenwerking tussen Berden en de vereniging is geëindigd blijft het verenigingslid ingeschreven voor Berden Privilege en geniet hiervan nog de voordelen voor zichzelf.


 
Artikel 5: Privacy
5.1 Berden handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het Privacy Statement https://www.berden-fashion.nl/klantenservice/privacy-statement.html van Berden is opgenomen hoe Berden gegevens beschermd en gebruikt en is hier ook van toepassing.
5.2 De gegevens van de vereniging worden uitsluitend gebruikt voor het beheer en de uitkering van het spaartegoed, vallende onder de strekking van deze overeenkomst .


 
Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Berden niet aansprakelijk.
6.2 Berden is niet verbonden met, of onderdeel van de verenigingen die met Berden een overeenkomst zijn aangegaan en heeft dan ook geen invloed op en is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor aangelegenheden welke zich tussen de vereniging en het verenigingslid voordoen.
6.3 Berden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in door het verenigingslid of de vereniging verstrekte informatie.

 

Artikel 7: Klachten
7.1 Klachten kunnen alleen via klantenkaart@berden.nl kenbaar worden gemaakt.
7.2 Op andere wijze kenbaar gemaakte klachten kan door de vereniging of het verenigingslid geen rechten worden ontleend.


 
Artikel 8: Wijziging Algemene Voorwaarden
8.1 De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Berden worden gewijzigd. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen door Berden aan de vereniging en het verenigingslid worden gecommuniceerd.
8.2 Bij gebreke van protest tegen de gewijzigde Voorwaarden binnen 30 dagen na de terbeschikkingstelling daarvan, gelden de gewijzigde Voorwaarden. Bij voortgezet gebruik van de verenigingspagina of het verenigingslidmaatschap impliceert dat de vereniging/het verenigingslid met de gewijzigde Voorwaarden akkoord is.


 
Artikel 9: Algemeen
9.1 Berden streeft er steeds naar zo helder en duidelijk mogelijk te zijn in de door of namens haar verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
9.2 Berden is bevoegd de rechten van een vereniging of een verenigingslid op te schorten indien de vereniging of het verenigingslid haar/zijn verplichtingen uit genoemde Algemene Voorwaarden niet nakomt.


 
Artikel 10: Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in Limburg.
 

 

Close
Hoe kan ik meedoen aan de actie?

Als lid van een vereniging ontvang je een uitnodigingsmail vanuit de vereniging. Door te klikken op de uitnodigingsmail kun je deelnemen aan de actie.

 

Ik probeer deel te nemen aan de actie, maar krijg de melding dat er een storing is. Wat nu?

Mogelijk is je internetverbinding tijdelijk weggevallen of er heeft zich een andere storing voorgedaan. Probeer het opnieuw. Mocht je dezelfde melding krijgen, probeer het dan op een andere computer, laptop of smartphone.

 

Ik heb deelgenomen aan de actie maar wil mij afmelden voor de nieuwsbrief van Berden Fashion. Hoe meld ik mij af?

In de nieuwsbrief staat onderaan een afmeldlink. Door op die link te klikken kun je jezelf afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Hoe spaar ik punten?

Over al je aankopen (uitgezonderd de shopping events bij Berden Mode en showroommodellen en aanbiedingen bij Berden Wonen) spaar je punten. Per bestede euro ontvang je 3 punten. 100 punten is € 1 waard.

 

Wanneer wordt mijn shoptegoed uitgekeerd?

Tweemaal per jaar worden de gespaarde punten uitgekeerd in de vorm van een bonuscheque. De bonuscheque wordt vanaf een waarde van € 5 uitgekeerd. Indien je niet in de gelegenheid bent om de bonuscheque voor de aangegeven periode te verzilveren wordt deze automatisch overgeheveld naar de volgende periode. Wil je je shoptegoed op moment naar keuze verzilveren? Download dan de Berden app!

 

Wanneer vervallen mijn punten?

De gespaarde punten komen te vervallen indien er 12 maanden geen aankopen hebben plaatsgevonden.

 

Hoe steun ik mijn vereniging?

Als lid van de vereniging spaar je shoptegoed. De vereniging ontvangt het gespaarde shoptegoed in de vorm van een sponsorbedrag. Dit sponsorbedrag wordt één keer per jaar uitgekeerd. Met je aankopen profiteer je als lid niet alleen zelf van voordeel, maar spaar je dus ook voor jouw vereniging.

Close

{disclaimer}

Close


Cookie Policy (Functioneel & Analytisch)
 
1. Introductie
Zoals aangegeven in de cookie banner, maken wij op onze campagnesite gebruik van diverse soorten cookies. Deze cookie policy dient ervoor om uit een te zetten wat deze cookies zijn en waarom ze nodig zijn. 

2. Toestemming
Voor functionele en analytische cookies is geen toestemming nodig, omdat deze gebruikt worden om de site beter te laten werken.  
 
3. Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw tablet, computer of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De cookies die geplaatst worden zijn noodzakelijk omdat de website anders niet naar behoren zal werken.
 
4. Welke soorten cookies worden er gebruikt en waarvoor? 
De gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.
 
Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van een pagina wordt meegenomen naar de volgende pagina. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen, zoals taalinstellingen worden onthouden in het verloop van de campagne. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.
 
Analytische cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website continu zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze deelnemers door vast te stellen hoe deelnemers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden worden geplaatst en uitgelezen zoals Google Analytics.
 
5. Wijzigen cookie policy
Wij zullen van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze cookie policy, zonder u daarvan op de hoogte te stellen omdat bijvoorbeeld de campagnesite of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de campagnesite zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie policy bij vaker gebruik regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van de website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.

Close


Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Berden Retail BV (Verantwoordelijke) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Promenade 12, 6411 JK in Heerlen. Berden Verantwoordelijke per e-mail te bereiken via klantenservice@berden.nl en telefonisch via 045-8506850.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-05-2018

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van een directe en structurele relatie met potentiële en bestaande klanten. Bij het contactformulier en het aanmaken van een account wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW-gegevens, leeftijd, geslacht en interesses. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om de dienst te kunnen verlenen maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u klant blijft en/of  voor een termijn van 5+ jaar.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: (I) Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomst. (II) Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten. (III) Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigd belang, dit belang is een marketingdoel. 


Cookies   
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Verantwoordelijke gebruikt in dit specifieke geval Google Analytics. Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden. Het delen van persoonsgegevens met Google gebeurt daarom ook niet. Deze cookies helpen Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 


Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt of een door Verantwoordelijke ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Profilering
Verantwoordelijke doet aan profilering. Hij draagt hier de nodige zorg voor en heeft adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Verantwoordelijke gebruikt bij profilering de gegevens die door klant/bezoeker zijn verstrekt en doet dit om de dienst te kunnen verlenen.  

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan redactie@happywinners.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan klantenservice@berden.nl 

Close

CONTACTFORMULIER